بازگشت

اپراتور محوطه

قشم
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
مرد
تمام وقت
کارشناسی
کارشناس

مسئولیت‌ها

1. مهارت در تصمیم گیری در زمان مناسب
2. داشتن مهارت نقشه خوانی صنعتی
3. توانایی خواندن مدارک فنی پروژه به زبان انگلیسی

الزامات

 

اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است