بازگشت

رئیس امور حقوقی

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد
سرپرست / مدیر میانی

مسئولیت‌ها

اشراف کامل به قوانین جاری کشور از جمله قوانین حقوقی و مالیاتی و تامین اجتماعی و اصول و فنون مذاکره

الزامات

 

اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است